CASA POSITIVA

Un edifici d’energia positiva (« BEPOS ») és un edifici que produeix més energia (electricitat, calor...) que el que consumeix per al seu funcionament. Aquesta diferencia de consum és habitualment mesurada sobre un període de un any. Si el període és molt curt, en diuen mes aviat edifici autònom (per exemple les cases de l'ecobarri EVA-Lanxmeer a Hollanda que son sobreres nou mesos a l'any – és encara difícil de guardar reserves d’electricitat molts mesos per a un barrí). Aquests edificis son cases passives molt eficients i suficientment equipades de materials de producció d'energia per satisfer les seves necessitats en energia. El teulat, les parets, les finestres o altres elements (vidreres d'hibernacle o de balcons, parets, teulat del garatge, fonaments, etc) son utilitzats per acumular i tornar la calor o generar electricitat. Que pugui sobrar energia i ser edifici ("positiu") és gracies als criteris constructius i bioclimàtics, però també gracies al comportament dels usuaris (gestió eficient dels us, del consum dels electrodomèstics i de la informàtica, de la mobilitat, ...). La quantitat d'energia generada per la casa (teulat, parets ..) ha d'igualar almenys la suma dels consums energètics anual de la casa.

Per veure cases positives : www.bunyesc.com